dzień dobry!

  

,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu"

                                                                                                               Antoni Czechow

 

 

 

TELC

 


TELC - The European Language Certificates


TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.
TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

WBT


WBT posiada trzydziestodziewięcioletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.

Certyfikat TELC
 można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

Certyfikaty TELC
 uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, czeski, turecki, arabski.
 

 

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TELC  na  poziomie od A1 do B2

 

 


Uznawalność certyfikatów TELC
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

 


Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !!!

  • w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
  • we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL)
    • na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe
    • we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji
    • w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa
    • w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych

Charakterystyka egzaminów jezykowych TELC:

Zaletą systemu egzaminów językowych

TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie. Oceny są również porównywalne. W chwili obecnej certyfikaty

TELC

można uzyskać z dziesięciu języków na różnych poziomach zaawansowania: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej.

część pisemna

to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem;
część ustna

to rozmowa w danym języku.

Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.

Po zdaniu egzaminu

TELC

otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu. Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.

sprawdź również stronę:   www.telc.net